Oblasti činnosti

Disam poskytuje svoje služby najmä inžinierskeho charakteru pre tieto kategórie elektrických zariadení:

 • trafostanice distribučné i zákaznícke,
 • rozvody elektrickej energie každého druhu, na úrovni do 52 kV
 • náhradné a bezpauzové zálohové zdroje elektrickej energie, kogeneračné zdroje
 • umelé osvetlenie - priemyselná automatizácia – PLC, DDC, SCADA
 • automatizácia budov, vrátane BMS
 • bezpečnostné systémy EPS, PSN a slaboprúdové rozvody
 • systémový integrátor elektrického, elektroenergetického a ostatného elektrotechnického vybavenia stavby
 • energetický manažment stavieb, areálov, prevádzok

Z hľadiska rôznych oblastí výstavby Disam disponuje skúsenosťami v aplikovaní elektrických zariadení v:

 • priemysel hutníctva farebných kovov
 • priemysel potravinársky (mliekárenské a mraziarenské technológie, cukrovinky)
 • obilninárske a krmovinárske technológie
 • nemocnice a zdravotnícke zariadenia
 • strojárenstvo
 • chémia, petrochémia, gumárenstvo
 • drevársky, nábytkársky, sklársky priemysel
 • inteligentné budovy, spoločenské centrá, administratívne, obytné budovy, hotely
 • vodohospodárske stavby – čerpacie a čistiace stanice atď.

Poskytované služby

Prierez služieb Disam je v príprave stavieb a investícií úplný – v oblasti elektrotechniky vypracúva všetky druhy a všetky stupne plánovacej a projektovej dokumentácie, vykonáva dozor pri realizácii diela. Štandardné druhy a formy služieb:

 • technicko – ekonomické štúdie, dokumentácie pre stavebné zámery, pre územné rozhodnutie
 • dokumentácie pre stavebné povolenie, a tendrové dokumentácie
 • dokumentácie pre realizáciu stavby, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,
 • autorský a stavebný dozor,
 • energetický audit
 • konzultačná a poradenská činnosť.

Okrem uvedených aktivít poskytuje Disam tiež prevádzkové služby, ako odborné prehliadky (revízie), konštrukčné riešenia, racionalizačné energetické riešenia.